Logo UDACEBA

L'Atenció Comunitària al CAP Sagrada Família

Autor:

Sílvia Simó. Treballadora Social CAP Sagrada Família

 

 

El CAP Sagrada Família es reforma i es posa en marxa a l’octubre del 2003. Han estat 10 anys on el nostre principal objectiu ha estat l’apropament a la comunitat, treballar per a i des d’ella. Els professionals del CAP, juntament amb els diferents serveis implicats, han treballat per a la promoció de la salut comunitària, entesa aquesta com l’atenció que es proporciona a la mateixa, basada en la identificació de problemes de salut (diagnòstic) i la planificació d’activitats relacionades amb la seva promoció. Sempre s’ha tingut clar que el treball que s’ha de fer amb la comunitat en tot el procés, no sol com a “objecte” d’investigació i intervenció, sinó que es constitueix com a “subjecte”.

 

L’any 2008 es posa en marxa al barri de la Sagrada Família el PDC (Pla de Desenvolupament Comunitari), liderat per una tècnica comunitària que aglutina i promou les diferents reunions i activitats. Ha estat un gran avenç i ens ha permès treballar totes les entitats i serveis del barri conjuntament.

 

 

EL PROGRAMA D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ


Conscients que la implicació i la motivació dels professionals en el procés del treball comunitari és primordial i de que les accions conjuntes i col·lectives que comporten processos i estratègies organitzatives requereixen de professionals flexibles, vam dissenyar un marc d’implementació de l’activitat comunitària en el nostre CAP.

 

-Vam establir la figura d’una persona responsable que coordinés l’activitat comunitària dins del CAP.

-Coordinació internivells.

Treballem la transversalitat de la comunitària coordinant-nos amb l’Hospital 2 de Maig amb la participació de dues infermeres i un membres de l’UAC (Unitat Atenció al Ciutadà) com a referents.

-Volem el treball en equip/multidisciplinarietat:

 • Metge, infermeres, treballadores socials del CAP i Hospital (7 professionals).
 • Col·laboració entre companys del CAP i l’hospital, en total 33 professionals.      
 • Comunicació fluida i permanent entre els membres que configuren el grup de comunitària del CAP i del PDC.

-Volem ser i som referents de salut pel barri.

Identificació de les necessitats de salut i promoció de les mateixes amb els agents implicats. Planifiquem les activitats conjuntament. Tenim capacitat d’adaptació.

- Formem parts de la xarxa “relacional”.

Participem activament i fem accions conjuntes.

- Avaluem els processos i els seus resultats. 

Totes les nostres activitats comunitàries estan per sobre del 90% de satisfacció per part dels pacients que hi participen.

-Establim sinèrgies amb qui fem xarxa.

 • Associació de Veïns de la Sagrada Família
 • Serveis públics: serveis socials, centres educatius (escoles bressol, CEIP’s, instituts), EAP, centre cívics, biblioteca.
 • Farmàcies
 • Entitats socials i associatives del barri.
 • Equipaments culturals, esportius i lúdics.
 • Espais de gent gran
 • Altres 

- Fem difusió

Publicació de totes les activitats periòdicament, tant per als professionals com per a la comunitat (format paper, pàgina web del PDC i a les pantalles del CAP). http://placomunitari.barrisagradafamilia.org

- Per tal de millorar, cal identificar els nostres punts febles.

 • No podem assegurar més nivell de salut per al barri per participar activament a la comunitat.
 • No arribem a totes les franges d’edat.
 • Valors individuals que es prioritzen sobre els col·lectius.
 • Pressió assistencial que dificulta modelar l’acció comunitària. Es necessita temps fora de la consulta per treballar amb la població. Es corre el risc de perdre implicació professional.
 • Finançament per a realitzar aquestes activitats.

 

Durant l’any 2012 vam fer moltes activitats, entre d’altres, xerrades a Casals d’Avis i a l’Associació de Veïns de la Sagrada Família amb la participació de 352 usuaris en 20 xerrades, activitats a escoles, 2 xerrades de sexualitat, dins del programa Salut i Escola i Caminades en salut. Vam participar en 4 cicles amb la inclusió de 80 persones en el programa i ens van donar el premi “Pla integral per a la promoció de salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) en l’àmbit sanitari”, donat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a l’octubre de 2012.

També fem servir les TICs amb el disseny de dos Blocs de salut, “Superant el dolor crònic” i “Salut a primària” i formem part de la comissió organitzadora i de seguiment del Banc del temps Sagrada Família. 

 

 

PARTICIPACIÓ/ADHESIÓ A PROJECTES EN L’ÀMBIT COMUNITARI. 2012


 • Adhesió a la Xarxa AUPA, que promou projectes de salut comunitària en atenció primària a Catalunya. Aglutina 45 centres de salut i hi ha diferents institucions implicades (IES, CAMFIC, UAB...).
 • Participació a la Taula de Salut del PDC.
 • Participem en l’activitat: “Temps de barri, temps per tu”. Organitzada pel PDC.
 • S’han iniciat contactes amb l’associació “Apropem-nos” del Poble Nou per compartir experiències.
 • Participació en el Diagnòstic de Salut del Barri de la Sagrada Família del PDC.
 • Participem en l’organització de la campanya de recollida d’aliments 2013. Hem estat centre col·laborador i receptor.
 • Adhesió i col·laboració activa en el projecte PAPI (Programa Alerta Petita Infància). http://projectepapi.blogspot.com.es - Futur EIXAM. Hem participat en les activitats en general i hem estat impulsors de l’elaboració del seu bloc.
 • Coordinació i participació en el comitè Operatiu de prevenció i salut comunitària (COPISC).
 • Participació en el projecte ”Alimentació Saludable” del barri de SF.
 • Iniciem contactes i fem visites recíproques a cada nou recurs del barri.
 • Col·laborem activament amb l’Espai Social Sagrada Família (finançat per Caixa de Catalunya).

 

 

 

Citació

Autors: Simó, Sílvia

Títol article: L'Atenció Comunitària al CAP Sagrada Família

Revista: APSalut. Volum 2. Número 1. Article 25 

http://www.udaceba.cat/pl205/publicacions/butlletins/editorials/id24/l-atencio-comunitaria-al-cap-sagrada-familia.htm

 

Data: 27 de desembre de 2013
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat