Logo UDACEBA

Avaluació d’aplicació mòbil en el diagnòstic de la hipoacúsia en el pacient ancià a l'atenció primària (Estudi AUDAAP)

Autor: Alex Muñoz Quintela (investigador principal), Lluís Cuixart Costa, Carles Brotons Cuixart, Jacinto Garcia Lorenzo, Jorge Rey Martínez, Salud Garcia Millan, Irene Moral Peláez, de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Ace

Treball guanyador del Premi Josep Manuel da Pena 2017

 

 

Resum

La hipoacúsia o disminució de la sensibilitat auditiva es defineix com un llindar auditiu de 25 dB o més i suposa l’alteració sensorial corregible que més cops passa desapercebuda, amb una prevalença que augmenta amb l’edat, superant al 80% dels majors de 80 anys en el nostre medi. La hipoacúsia, s’associa a síndrome depressiva, aïllament social i major dependència.

 

La pèrdua auditiva es mesura a través de la l’audiometria tonal pura, que es considera el patró or. Per tant, cal derivar a l’especialista d’ORL per fer el diagnòstic.

 

Existeix un augment de les aplicacions mòbils destinades a donar suport mèdic, ja que són fàcils de fer servir, barates i donen la oportunitat d’integrar-les a la pràctica clínica habitual. L’App AudCal, dissenyada per un especialista en ORL i validada en un estudi multicèntric espanyol podria ser una alternativa per poder identificar pacients amb hipoacúsia sense necessitat de derivació a l’atenció especialitzada, a més de plantejar la realització  d’uncribratgereglat de la hipoacúsia a majors de 60 anys, a nivell d’atenció primària.

 

Cal destacar, que no existeix cap estudi que hagi valorat de detectar pacients amb hipoacúsia en l’àmbit de l’atenció primària.

 

 

Objectiu

Determinar la validesa de l’aplicació mòbil AudCal respecte a l’audiometria tons purs (ATP), que es considera el patró or, a l’àmbitde l’atenció primària.

 

Material i mètodes

Estudi transversal de validesa d’una prova diagnòstica, a un centre d’atenció primària,144 participants en mostreig de casos consecutius, es van sotmetre a una audiometria de tons purs a cabina d’audiometriai a una audiometria amb l’aplicació AUDCAL a una sala habitual.

 

Resultats

L’aplicació AUDCAL presenta en la oïda dreta, una sensibilitat del 92% iuna especificitat 88%;en l’oïda esquerrapresenta una sensibilitat del87% i especificitatdel 76%. La corba ROC de l’aplicació AUDCAL ha estat de l’oïdadreta del 0.8990 i de l’oïdaesquerre del 0,8123.

 

Conclusió

L’aplicació mòbil AUDCAL és una aplicació vàlida per detectar pacients amb hipoacúsia en atenció primària, ja que ha mostrat bons resultats en sensibilitat, especificitat i corba ROCen relació al’audiometria de tons purs considerada el patró or.

 

 

Llegeix aquí l'estudi complet: ESTUDI AUDAAP

 

 

 

Citació

Autors: Muñoz Quintela, Alez (investigador principal); Cuixart Costa, Lluís; Brotons Cuixart, Carles; Garcia Lorenzo, Jacinto; Rey Martínez, Jorge; Garcia Millan, Salud; Moral Peláez, Irene.

Títol article: Avaluació d’aplicació mòbil en el diagnòstic de la hipoacúsia en el pacient ancià, a la atenció primària (Estudi AUDAAP)

Revista: APSalut. Volum 6. Número 2. Article 109

 

 

Data: 23 de març de 2018
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat