Logo UDACEBA

Normes de publicació

 

TIPUS D'ARTICLES
L'APSalut és la revista científica de la Unitat Docent d'ACEBA (UDACEBA)

 

L'APSalut consta de següents seccions: Tema Clínic, Cas Clínic, Salut Comunitària, Autogestió, Docència, Recerca i Coneixement, Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i Ètica i Humanitats. Les seccions no són fixes, no totes apareixen a cada número.

L'APsalut publica una Editorial i una Entrevista en salut (La desCOBERTA) en cada exemplar. 
L'APSalut també difon notícies d'interès sobre la unitat docent UDACEBA i l'àmbit sanitari.
Té una periodicitat trimestral. També s'edita un monogràfic anual. 
La llengua de la revista és el català. Alguns articles considerats especials es publicaran en anglès o castellà.


Editorial
Són articles d'opinió encarregats pel comitè editorial d'APSalut.
Les Editorials no haurien de superar les 1.500 paraules, 1-2 autors i no tenir més de 12 referències. No es farà resum ni es dividirà en subapartats i en general no contindran taules ni figures.


Tema Clínic
Posada al dia extensa d'un tema, amb una cerca bibliogràfica que inclogui els treballs més recents sobre el tema tractat. Generalment es faran per encàrrec del Comitè Editorial, però s'avaluaran les col·laboracions espontànies.

Extensió màxima de 5.000 paraules, nombre d'autores màxim de sis. S'enviarà un resum amb un màxim de 150 paraules. S'admetran subapartats. En cas necessari es pot acompanyar de taules, figures o esquemes personals adaptats a la normativa general de la revista. La bibliografia seguirà la norma general de la revista.


Cas Clínic
Descripció d'un o més casos clínics que per la seva raresa, per la seva forma de presentació o per alguna característica dels mètodes diagnòstics i terapèutics suposin una aportació important al coneixement de la malaltia.
El nombre de signants ha de ser d'un màxim de tres.


L'estructura de presentació serà: introducció, descripció del cas, discussió i bibliografia. La introducció es procurarà que sigui el més breu possible proporcionant la informació necessària sobre l'interès del cas que es presenta. La descripció del cas serà el més detallada possible incloent antecedents personals i patològics, malaltia actual, proves complementàries, tractament i resultat, i evolució. Ha de reflectir els dubtes i/o problemes plantejats pel seu diagnòstic i terapèutica, bé per les dificultades inherents al cas o per les complicacions sorgides. A la discussió s'inclourà la revisió de la bibliografia, arguments, missatge i recomanacions. Mirar de concloure amb una breu reflexió i resum de les característiques més importants i les principals conseqüències formatives/docents. Finalment, a la bibliografia no incloure més de 8 cites. És aconsellable que els casos siguin molt gràfics perquè es podran incloure fins a 2 figures i 2 taules.

 

Salut Comunitària 
Secció dedicada a la informació sobre novetats, esdeveniments, pràctica clínica i docència en l'àmbit de la salut comunitària. Generalment es faran per encàrrec del Comitè Editorial, però s'avaluaran les col·laboracions espontànies.
Extensió màxima de 5.000 paraules, nombre d'autors màxim de sis. S'admetran subapartats. En cas necessari es pot acompanyar de taules, figures o esquemes personals adaptats a la normativa general de la revista. La bibliografia seguirà la norma general de la revista.


Autogestió
Posada al dia extensa d'un tema relacionat amb la gestió d'equips d'Atenció Primària, en especial èmfasi als Equips de Base Associativa (EBA). Generalment es faran per encàrrec del Comitè Editorial, però s'avaluaran les col·laboracions espontànies.
Extensió màxima de 5.000 paraules, nombre d'autors màxim de sis. S'admetran subapartats. En cas necessari es pot acompanyar de taules, figures o esquemes personals adaptats a la normativa general de la revista. La bibliografia seguirà la norma general de la revista.


Docència
Apartat per informar de novetats en eines docents, experiències docents, metodologia.
Generalment es faran per encàrrec del Comitè Editorial, però s'avaluaran les col·laboracions espontànies.
Extensió màxima de 5.000 paraules, nombre d'autors màxim de sis. S'admetran subapartats. En cas necessari es pot acompanyar de taules, figures o esquemes personals adaptats a la normativa general de la revista. La bibliografia seguirà la norma general de la revista.


Recerca i Coneixement
Treballs d'investigació sobre etiologia, epidemiologia, clínica, diagnòstic, terapèutica, aspectes organitzatius i control de qualitat en Atenció Primària.
El nombre de signants serà d'un màxim de sis. Quan es tracti d'un estudi multicèntric amb nombrosos autors, aquests hauran de figurar en un annex.
L'extensió màxima recomanada del text es de 5.000 paraules sense incloure resum ni bibliografia i s'admetran fins a sis figures i/o taules. El treball s'organitzarà de la següent forma: Resum, Introducció, Material i Mètode, Resultats, Discussió, Conclusions i Bibliografia. S'inclouran 40 referències bibliogràfiques com a màxim.
El Resum estructurat serà entre 150- 250 paraules. Si es tracta d'una investigació original estàndard, els resums han de proporcionar els següents apartats: objectius, disseny, emplaçament, participants intervencions, resultats i conclusions. El resum serà traduït a l'anglès.

 

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
Novetats en relació a tecnologies de la informació i la comunicació, tècniques diagnòstiques o terapèutiques, relacionades amb la pràctica clínica dels equips d'Atenció Primària, Generalment es faran per encàrrec del Comitè Editorial, però s'avaluaran les col·laboracions espontànies.
Extensió màxima de 5.000 paraules, nombre d'autors màxim de sis. S'admetran subapartats. En cas necessari es pot acompanyar de taules, figures o esquemes personals adaptats a la normativa general de la revista. La bibliografia seguirà la norma general de la revista.

 

Ètica i Humanitats

Articles de reflexió i coneixement en ètica i humanitats.

Extensió màxima de 5.000 paraules, nombre d'autors màxim de sis. S'admetran subapartats. En cas necessari es pot acompanyar de taules, figures o esquemes personals adaptats a la normativa general de la revista. La bibliografia seguirà la norma general de la revista. 

 

Entrevista en salut (La desCOBERTA)

Entrevistes a membres i col·laboradors de la Unitat Docent UDACEBA, per descobrir la seva vessant professional i personal amb valor afegit. 

S'acompanyen de títol, entradeta, preguntes-respostes, subapartats si escau i fotografies dels entrevistats. 

 


RECURSOS
En general, els manuscrits haurien de seguir els "Requisits uniformes per als manuscrits enviats a revistes biomèdiques: Redacció i edició per la publicació biomèdica", disponible a wame.org

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat